Till senaste kommentaren

Får en mjölkfri produkt vara märkt med "kan innehålla spår av mjölk"?

Får ett livsmedel som anges som mjölkfritt även märkas med uppgiften "kan innehålla spår av mjölk"?
Anna

Kommentarer

 • Hej!

  Svaret är nej.

  Ett livsmedel som är märkt "mjölkfri" ska vara lämpligt för personer med mjölkallergi. En upplysning om att ett livsmedel "Kan innehålla spår av mjölk" syftar till att upplysa mjölkallergiker om att livsmedlet kan vara kontaminerat/förorenat med mjölk. Ett livsmedel som kan vara kontaminerat/förorenat med mjölk uppfyller inte reglerna för att märkas som "mjölkfri" och kan vara skadligt för mjölkallergiker.

  Regler om märkning med ”mjölkfri”
  Det finns regler för hur till exempel påståendet "mjölkfri" får användas . Att märka livsmedel med uppgift om de är "fria från" ett eller flera allergen är frivilligt för företagare, men om de gör det så måste vissa krav uppfyllas. Bland annat ska uppgiften vara relevant för livsmedlet och livsmedlet vara säkert för den som inte tål det som livsmedlet uppges vara fritt från.
  Livsmedel som uppges vara mjölkfria riktar sig primärt till konsumentgrupper med särskild medicinsk känslighet mot mjölk, som exempelvis mjölkproteinallergiker.

  Det är företagaren som har ansvaret för livsmedelssäkerheten. När man fastställer om ett livsmedel är skadligt för hälsan ska man ta hänsyn till bland annat vissa konsumentgruppers särskilda känslighet, i de fall livsmedlet är avsett för en sådan konsumentgrupp. Enligt Livsmedelsverkets bedömning innebär det om ett livsmedel saluförs som "fritt från" ett eller flera allergen, ska de aktuella allergenerna inte förekomma i sådana mängder att livsmedlet skulle kunna utgöra en risk för den som är allergisk eller överkänslig.

  Regler om "Kan innehålla spår av"-märkning
  ”Kan innehålla spår av"-märkning är en form av frivillig varningsmärkning. Det saknas idag bestämmelser som närmare reglerar användningen av sådan märkning. Märkningen får dock inte vara vilseledande.

  Allergiker kan behöva undvika livsmedel försedda med ”kan innehålla spår av"-märkning. I dagsläget finns det dock inte någon gräns för hur stora mängder av ett allergen som måste finnas i livsmedel för att det ska vara tillåtet att använda ”kan innehålla spår av"-märkning och inte heller för hur stor mängd av ett allergen som får finnas i ett livsmedel med sådan märkning. Halten kan därför skilja sig från produkt till produkt och dessutom kan en och samma produkt innehålla olika höga halter vid olika tillfällen.

  Du kan läsa mer om
  Anna
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.