Till senaste kommentaren

Vattenkvalitet i livsmedelsproduktion

Hej!

Jag tittar på möjligheter att återanvända vatten från en tvättprocess inom livsmedelsproduktion och har därför tittat upp krav på renhet. De krav jag hittar är om dricksvatten, men jag fick även svaret att när användning av dricksvatten inte krävs är kravet att användningen av vattnet inte får kontaminera livsmedlet.

Min fråga är: i vilka fall krävs inte användning av dricksvatten?

Kommentarer

 • Hej!

  Det är en bedömning som normalt måste göras i det enskilda fallet. Enligt förordning (EG) nr 853/2004 får dock inte annat vatten än dricksvatten användas för att avlägsna ytkontaminering från produkter av animaliskt ursprung och för att skölja slaktkroppar av svin efter skållning.

  Generella bestämmelser om vattenanvändning i livsmedelsverksamhet finner du i kapitel VII i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004. Det kan vara att notera att av artikel 2.1 g i förordningen följer att med "dricksvatten" avses vatten som uppfyller minimikraven i rådets direktiv 98/83/EG. Det direktivet har i Sverige införlivats genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

  Den företagare som anser att annat vatten än dricksvatten (vatten av "dricksvattenkvalitet") kan användas för ett visst ändamål måste kunna visa att användningen inte riskerar att påverka livsmedelssäkerheten negativt.

  Enligt Livsmedelsverkets uppfattning bör utgångspunkten vara att inte något annat vatten än dricksvatten ska användas som en ingrediens i livsmedel eller användas på sådant vis att det kommer i kontakt med livsmedel. Så kallat "rent vatten" får enligt lagstiftningen i vissa fall användas till hela fiskeriprodukter och tvåskaliga blötdjur (se förordningarna ovan).
  Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.